ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ

 

 

Kindly View

https://gsssb.gujarat.gov.in/images/129-Provisional-Answer-Key-gsssb-13092017.pdf