Kindly view

http://lsr.edu.in/Syllabus%20for%20Non%20Teaching%20Recruitment%20Examination%202017/Syllbus-Scheme-of-Examination.pdf